B. Kilian, Golden Bay, WA | Certificate of Visual Merchandising | March 2022